VISIT OUR PARENT SITE AT FCSN.ORG

A hand with a heartSe sezon evènman pou retou lekòl chak gwoup fanmi yo dirije reyalize nan distri lekòl ou a. Si w ap dirije evènman “konnen gwoup nou” yo nan nenpòt moman nan ane a, lide sa a se pou ou.

Ou ka gen anvi prepare yon tab, mete depliyan, epi lè nenpòt moun poze kesyon, pase 5 minit ap pale yo sou gwoup enkwayab ki kontribiye anpil nan kominote lekòl la. Souvan, moun yo kite tab la avèk yon depliyan, men san okenn entansyon pou yo vini nan yon reyinyon (pa gen enterè vin yon manm aktif).

Ann chanje bagay yo fwa sa a!

E si chak paran ou pale ak yo ta ka ale avèk enpresyon ke òganizasyon ou an ap chèche opinyon paran yo, koute, rankontre fanmi yo kote yo ye a, epi li akeyan?

Premyèman, prepare yon eksplikasyon 30 segonn pou gwoup ou a ak fason li afekte kominote w la. Sòf si yo mande plis, chanje konvèsasyon an pou konsantre sou yo, men nan yon fason ki sanzatann epi ki ka ba ou pi gwo pèspektiv sou kisa baryè angajman familyal gwoup ou a ka fonn ane sa a.

3 Kesyon yo

  1. Kiyès ou panse ki manke nan foul la nan evènman sa a? Kiyès ki pa isit la?
  2. Kisa ou panse nou ta ka fè pou fè li santi yo byenvini nan pwochen evènman nou an?
  3. Kijan nou ka mete li, ak ou menm, okouran de pwochen evènman nou an?

3 Kesyon yo an Aksyon

Ak kisa konvèsasyon sa ka sanble? Ann itilize yon evènman fiktif Komite Konsiltatif Paran pou Edikasyon Espesyal(SEPAC) la, pou wè kesyon sa yo an aksyon.

Jiya, yon lidè SEPAC kite tab yo epi li ale pwomennen sou lakou rekreyasyon an nan “Rankont sou Lakou Rekreyasyon” yo pou paran lekòl primè yo. Li rankontre Nadia, yon paran nan evènman an.

Lidè SEPAC: “Alo. Mwen se Jiya. Mèsi dèske ou vini nan evènman SEPAC nou an jodi a”.

Nadia: “Alo. Mèsi dèske w òganize sa. Pitit fi mwen an te kirye anpil konsènan nouvo lekòl li a”.

Lidè SEPAC: “Kiyès ladan yo ki se pitit fi ou a?

Nadia: lonje dwèt sou pitit fi a, “Se Rosario mwen an”.

Lidè SEPAC: “Byen, sanble Rosario pral renmen rekreyasyon! Gade jan lakou rekreyasyon an enteresan”.

Nadia: “Kisa gwoup ou a fè”?

Lidè SEPAC: “Oooo…youn nan sijè prefere mwen yo! Mwen renmen di moun ke SEPAC nou an – ki vle di Komite Konsiltatif Paran Edikasyon Espesyal – se gwoup nan vil la ki ede fanmi yo aprann sou edikasyon espesyal, depi dwa yo antanke defansè pitit yo pou rive konprann dokiman yo ak pwosedi yo. Sa ka se anpil bagay pou fanmi yo. Nou te pase la. Kidonk, nou kontan pou nou ede rann li osi posib pou lòt fanmi yo. Epi, objektif prensipal nou se pou konseye distri a sou pwogram ak règleman yo, kidonk nou pran opinyon paran yo pandan tout ane a. Espesyalman, nou travay pou rann lekòl nou yo meyè pou tout timoun yo, espesyalman elèv ki gen andikap yo”.

Nadia: “Wow. Sa sanble anpil travay”.

Lidè SEPAC: “Pi bon travay la. Epi nou akeyi nouvo figi ak nouvo lide yo. Nan pale de figi, èske mwen ka poze w yon kesyon?”

Nadia: “OK”.

Lidè SEPAC: “Lè w gade foul sa a, kiyès ou panse ki manke”?

Nadia: “Bon, zanmi mwen George, pou kòmanse. (ap ri) Li te dwe vini ak pitit fi li Isabelle jodi a tou”.

Lidè SEPAC: “Mwen regrèt mwen te rate opòtinite pou m rankontre George ak Isabelle jodi a. Èske gen nenpòt bagay nou ka fè pou fè yo santi yo byenvini nan pwochen evènman an? »

Nadia: “Li pa te ka vini akòz konfli ak orè travay. 1:00 se yon lè difisil pou paran k ap travay yo”.

Lidè SEPAC: “Bon remak. Mèsi. Nou eseye varye dat ak lè ak lokal yo pandan ane a. Kijan mwen ka asire George, ak ou menm, okouran de pwochen evènman nou yo? »

Nadia: “Èske ou gen yon kalandriye sou entènèt?”

Lidè SEPAC: “Oh, wi sou sitwèb nou an. (bay Nadia depliyan ak lonje dwèt sou enfòmasyon yo pandan l ap pataje yo.) Nou gen yon paj Facebook tou kote nou pataje anpil bon konsèy ki ede avèk devwa lakay ak efondreman yo…tout kalite bagay. Epi, men kalandriye evènman nou yo, jiskaprezan. Sa yo chanje pandan ane a. Nou gen yon lis imèl tou pou kenbe paran yo ajou sou evènman yo. Èske ou ta renmen mwen ajoute w ladan epi ou ta pataje li avèk George?

Nadia: “Mwen panse mwen pral tcheke paj Facebook ou a anvan”.

Lidè SEPAC: “Trè byen! Epi si ou ta gen sijesyon pou atelye oswa sijè yo ou ta renmen nou pataje sou Facebook, fè mwen konnen. Non ak adrès mwen isit la (lonje dwèt sou depliyan an). Mèsi ankò paske w vini jodi a! Mwen espere wè ou nan DAT LÈ lokal pou ______evènman an tou”.

 

Konvèsasyon sa ta ka fè plizyè santèn lòt fason. Olye pou mansyone George, Nadia ka te di: “Sanble mwen se sèl moun koulè isit la”. Oswa: “Mwen panse nou te gen yon bann fanmi ki rive soti Afganistan tou dènyèman. Kijan ou te dekouvri evènman yo?”

Petèt paran an pral kontan anpil apre li fin tande “diskou rapid” 30 segonn ou epi fè w konnen li bezwen sipò. Oswa, petèt l ap di: “Oh, mwen t ap renmen ede lòt fanmi yo. Sa te difisil pou nou nan kòmansman. Mwen ta renmen epaye lòt fanmi yo menm koub aprantisaj sa a”.

Nenpòt kesyon ou poze, kite yo kreye koneksyon, ouvri pòt pou konvèsasyon alavni epi ba ou opòtinite pou w aprann ak grandi.