Devlope Sansibilizasyon sou Karyè, Ansèyman Pwofesyonèl ak Teknik: Pwendvi Fanmi ki Pale Diferan Lang yo

Nan mwa oktòb 2021, Federasyon Timoun ki Gen Bezwen Espesyal (Federation for Children with Special Needs, FCSN) te pale ak prèske 500 paran ak moun k ap bay swen nan 9 lang, pou li te ka jwenn repons pou kesyon yo ak opinyon yo sou yon fason pou l ka amelyore konesans...

Curriculum: Tech Basics for ESOLs

MASFEC Partner English for New Bostonians has developed a new curriculum for teachers of English for Speakers of Other Languages (ESOL). Click Here to View This resource contains worksheets and activities to help adult students master the technologies used for online...