Xây dựng nhận thức về việc làm, đào tạo nghề và kỹ thuật Thông tin chi tiết từ các gia đình đa ngôn ngữ

Vào tháng 10 2021, FCSN nói chuyện với hơn 500 phụ huynh và người chăm sóc trẻ bằng 9 ngôn ngữ, để hiểu thêm về những câu hỏi thắc mắc và ý tưởng về việc cải thiện nhận thức về việc làm, dạy nghề và kỹ thuật (CVTE). Đây là những gì họ chia sẻ Có Khoảng cách Kiến thức...

Curriculum: Tech Basics for ESOLs

MASFEC Partner English for New Bostonians has developed a new curriculum for teachers of English for Speakers of Other Languages (ESOL). Click Here to View This resource contains worksheets and activities to help adult students master the technologies used for online...