Fanmi yo: nou vle gen nouvèl nou !

tanpri ranpli sondaj sa >   Èske ou se paran oswa responsab yon timoun ki enskri nan yon lekòl Massachussets nan moman an? Massachusetts Statewide Family Engagement Center ap fè yon sondaj pou aprann plis sou relasyon lekòl yo ak fanmi yo gen youn ak lòt. Kijan...

Devlope Sansibilizasyon sou Karyè, Ansèyman Pwofesyonèl ak Teknik: Pwendvi Fanmi ki Pale Diferan Lang yo

Nan mwa oktòb 2021, Federasyon Timoun ki Gen Bezwen Espesyal (Federation for Children with Special Needs, FCSN) te pale ak prèske 500 paran ak moun k ap bay swen nan 9 lang, pou li te ka jwenn repons pou kesyon yo ak opinyon yo sou yon fason pou l ka amelyore konesans...

Eske mwen ta dwe enkyete?

Ou konnen pitit ou a pi byen pase nenpot moun. Men, menm ou gen kek kesyon. COVID-19 ap mete presyon enkwayab sou fanmi yo. Ou ka remake pitit ou a ap lite nan nouvo fason, oswa pwoblem fin vye granmoun sa yo ap vin pi mal. Eske ou ta dwe enkyete sou sante konpotman...