Các gia đình: Chúng tôi muốn được lắng nghe quý vị!

Hoàn thành bài khảo sát hôm nay. Nếu quý vị đang chăm sóc trẻ đang theo học tại trường học ở Massachusetts, chúng tôi muốn lắng nghe các trải nghiệm của quý vị về cách nhà trường và gia đình tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.  Trường học của con quý vị thông báo cho quý vị...

Xây dựng nhận thức về việc làm, đào tạo nghề và kỹ thuật Thông tin chi tiết từ các gia đình đa ngôn ngữ

Vào tháng 10 2021, FCSN nói chuyện với hơn 500 phụ huynh và người chăm sóc trẻ bằng 9 ngôn ngữ, để hiểu thêm về những câu hỏi thắc mắc và ý tưởng về việc cải thiện nhận thức về việc làm, dạy nghề và kỹ thuật (CVTE). Đây là những gì họ chia sẻ Có Khoảng cách Kiến thức...