VISIT OUR PARENT SITE AT FCSN.ORG

Exercising the Empathy Muscle

Danielle Hardin and Heidi Harris talk about Family Engagement Family Engagement involves ongoing efforts to build meaningful, collaborative relationships between schools, communities, and families. Forging those relationships does not always come easily, given the...

Các lựa chọn chương trình giáo dục tại Massachusetts

Hệ thống trường công lập hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả đối tượng trẻ em đang sinh sống trên lãnh thổ nước Mỹ. Giá trị cốt lõi của nền giáo dục công lập là nhằm tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi đối tượng học sinh Gia đình có trách nhiệm cho con em...