Xây dựng nhận thức về việc làm, đào tạo nghề và kỹ thuật Thông tin chi tiết từ các gia đình đa ngôn ngữ

Vào tháng 10 2021, FCSN nói chuyện với hơn 500 phụ huynh và người chăm sóc trẻ bằng 9 ngôn ngữ, để hiểu thêm về những câu hỏi thắc mắc và ý tưởng về việc cải thiện nhận thức về việc làm, dạy nghề và kỹ thuật (CVTE). Đây là những gì họ chia sẻ Có Khoảng cách Kiến thức...

Dual Language Learners – resources

On the Disadvantages of Parents Ceasing to Speak the Birth Language with Bilingual Language Impaired Children – https://www.smartspeechtherapy.com/on-the-disadvantages-of-ceasing-to-speak- the-birth-language/ Myth vs. Fact: Bilingual Language Development...