VISIT OUR PARENT SITE AT FCSN.ORG

Englishespañol | Português | Kreyòl ayisyen | 中国人 | Tiếng Việt

Chia sẻ ý kiến ​​của quý vị!

Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts đang lấy ý kiến ​​của công chúng. Nói cách khác, họ muốn nghe từ quý vị!

Massachusetts đã nhận được tài trợ từ chương trình Tài Trợ Stronger Connections.Các học khu sẽ có thể nộp đơn xin tài trợ mới từ chương trình này vào năm tới. Mục tiêu là cung cấp các cơ hội và môi trường học tập an toàn, lành mạnh và giàu hỗ trợ. Sở đang tìm kiếm phản hồi về cách xác định những học khu nào cần hỗ trợ nhất. Họ đã đề xuất định nghĩa sau đây về “Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương Có Nhu Cầu Cao”:

Cơ quan giáo dục địa phương có ‘Chỉ Số Nhu Cầu của Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương’ (tổng của phần trăm học sinh có nhu cầu cao, tỷ lệ đình chỉ nghỉ họctỷ lệ vắng mặt thường xuyên [bỏ 20 phần trăm số ngày] trong năm 2022) trên 80, cộng với bất kỳ cơ quan giáo dục địa phương nào được xác định cho sáng kiến Xem Xét Lại Kỷ Luật.

Quý vị nghĩ gì về định nghĩa được đề xuất? Vui lòng gửi câu hỏi hoặc nhận xét của quý vị đến achievement@doe.mass.edu trước 3:00 chiều thứ Sáu, ngày 23 tháng 12

Mùa Xuân tới, nhiều ý kiến đóng góp của công chúng sẽ được tìm kiếm để thiết kế chương trình tài trợ này. Tài trợ cho Stronger Connections được cung cấp thông qua Đạo Luật Cộng Đồng An Toàn Hơn Lưỡng Đảng năm 2022 của liên bang và Tiêu đề IV, Phần A của Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học (ESEA) của liên bang.