Các gia đình: Chúng tôi muốn được lắng nghe quý vị!Hoàn thành bài khảo sát hôm nay.

Nếu quý vị đang chăm sóc trẻ đang theo học tại trường học ở Massachusetts, chúng tôi muốn lắng nghe các trải nghiệm của quý vị về cách nhà trường và gia đình tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. 

Trường học của con quý vị thông báo cho quý vị bằng cách nào? Quý vị muốn thấy sự cải thiện nào?

Trung Tâm Gắn Kết Gia Đình Toàn Tiểu Bang Massachusetts (MA SFEC) đang tiến hành một khảo sát để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình. Khảo sát sẽ hỏi về các trải nghiệm của quý vị và sẽ thông báo các nỗ lực để thúc đẩy và gia tăng sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường. Câu trả lời của quý vị sẽ được đội ngũ MA SFEC giữ bí mật; không có nhân viên nhà trường hay học khu nào biết được các câu trả lời của quý vị. Bài khảo sát sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn thành.

Nếu con quý vị đang theo học tại một trường học ở Massachusetts từ Mầm Non tới lớp 12, vui lòng hoàn thành bài khảo sát trực tuyến này để giúp chúng tôi hiểu về các trải nghiệm của quý vị. 

Hãy lên tiếng! Hoàn thành bài khảo sát 10 phút này ngay hôm nay.

https://westedk12enterprise.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0uH3tqNwIWJPdBA

 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ hoàn thành bài khảo sát, vui lòng liên lạc với Ryan Miskell với MA SFEC theo số 202-471-2463.